Statut naszej Fundacji

Statut Fundacji „W Dobrych Rękach”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Fundacja działa pod nazwą „Fundacja W Dobrych Rękach”.
2. Fundacja ma prawo używania skrótu „FDR” oraz odpowiedniego oznaczenia nazwy Fundacji w językach obcych.

 

§ 2

1. Fundacja została ustanowiona przez p. Magdalenę Fijołek, zwaną dalej Fundatorem.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja jest apolityczna.
3. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 4
Siedzibą Fundacji jest Lublin w województwie lubelskim.

 

§ 5

1. Terenem działania Fundacji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
2. Fundacja dla wykonywania zadań statutowych może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

 

§ 6
Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

 

§ 7

1. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.

 

§ 8

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 9

Celem Fundacji jest:
1) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
2) Szkolenie i doskonalenie zawodowe osób, w tym osób niepełnosprawnych;
3) Promowanie świadomego podejścia do edukacji i rozwoju osobistego;
4) Promowanie alternatywnych rozwiązań w zakresie edukacji i rozwoju osobistego;
5) Wspieranie rozwoju profilaktyki, lecznictwa, rehabilitacji medycznej i kształtowania postaw prozdrowotnych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w tym zakresie;
6) Działalność informacyjno-propagandową, polegającą głównie na rozbudzaniu aktywności życiowej osób, w tym osób niepełnosprawnych;
7) Dostosowanie lokali mieszkalnych i innych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych;
8) Ochrona i promocja zdrowia;
9) Rozwijanie i umacnianie umiejętności oraz postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
10) Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w obszarze medycyny i rehabilitacji;
11) Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu;
12) Prowadzenie działalności o charakterze pożytku publicznego, w szczególności w zakresie realizacji następujących celów:
a) Wsparcia osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów;
b) Wsparcia profilaktyki, lecznictwa, rehabilitacji medycznej i kształtowania postaw prozdrowotnych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w tym zakresie;
c) Pomocy społecznej;
d) Promocji sportu i aktywnego trybu życia;
e) Podejmowania i wspierania działań w zakresie edukacji i rozwoju osobistego;
f) Działalności charytatywnej;
g) Prowadzenie działań zmierzających do gromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy organizowane w sieci Internet za pośrednictwem portali społecznościowych;
h) Działalności wspomagającej rozwój profilaktyki, lecznictwa, rehabilitacji medycznej i kształtowania postaw prozdrowotnych;
i) Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań w obszarze profilaktyki, lecznictwa, rehabilitacji medycznej i kształtowania postaw prozdrowotnych;
j) Promocji i organizacji wolontariatu;
k) Wspierania osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów, które mają ograniczony dostęp do profilaktyki, lecznictwa, rehabilitacji medycznej.

 

§ 10
Fundacja realizuje cele statutowe w szczególności poprzez:
1) Organizowanie akcji pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym z udziałem innych podmiotów;

2) Organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz leków;
3) Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających;
4) Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie;
5) Działalność edukacyjną, szkoleniową oraz wydawniczą;
6) Zakup i pomnażanie wyposażenia w leki, środki opatrunkowe i pomocnicze, sprzęt, osprzęt pomocniczy, urządzenia medyczne, sprzęt rehabilitacyjny a także wspieranie finansowe i organizacyjne osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów;
7) Pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków finansowych i materialnych, pochodzących od osób prywatnych i instytucji znajdujących się w kraju i za granicą;
8) Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe remontów obiektów i pomieszczeń przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
9) Dofinansowywanie imprez charytatywnych, koncertów, wystaw, które w swoich założeniach wspierają ochronę zdrowia i edukację;
10) Propagowanie działalności Fundacji w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych;
11) Organizację zbiórek pieniężnych i rzeczowych;
12) Gromadzenie środków materialnych i finansowych pozwalających na realizację celów Fundacji;
13) Skupianie wokół Fundacji osób zainteresowanych celem jej działalności;
14) Działalność dobroczynną i charytatywną;
15) Organizację konferencji, wykładów i panelów dyskusyjnych z autorytetami w dziedzinie medycyny, rehabilitacji i promocji zdrowia;
16) Prowadzenie akcji, kampanii, programów i badań w zakresie realizacji celów wymienionych w statucie Fundacji;
17) Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi i prywatnymi, polskimi i zagranicznymi, w zakresie realizacji celów wymienionych w statucie Fundacji;
18) Pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z programów i funduszy Unii Europejskiej oraz z innych źródeł pomocowych dla realizacji celów statutowych.

 

§ 11

1. Dla osiągania swoich celów Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami oraz osobami z Polski i z zagranicy prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji.
2. Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych oraz być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
3. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych lub prawnych, która jest zbieżna z celem Fundacji.
4. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, nadawać godności honorowe oraz ustanowić ordery, odznaki, medale i inne odznaczenia oraz przyznawać je z innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla idei lub celów obranych przez Fundację.
5. Fundacja może nadawać tytuł Sponsora Fundacji osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, która dokonała wpłaty na rzecz Fundacji i wyraziła zgodę na nadanie jej tego tytułu.

 

§ 12
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

 

§ 13

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).
2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą w szczególności z:
a) Funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora;
b) Darowizn, subwencji i dotacji pochodzących od osób krajowych i zagranicznych;
c) Funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;
d) Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
e) Grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji środków z obowiązkiem rozliczenia;
f) Spadków i zapisów pochodzących od osób krajowych i zagranicznych;
g) Dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji;
h) Odsetek i depozytów bankowych;
i) Papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek;
j) Dochodów z tytułu udziału Fundacji w zyskach spółek prawa handlowego, w których akcje lub udziały zostały przez Fundację objęte.
3. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć takiego warunku. W takim przypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania Fundacja może je przeznaczyć na dowolny cel statutowy.

 

§ 14

1. Majątek Fundacji może być wykorzystywany wyłącznie na działalność statutową.
2. Możliwe jest dofinansowanie działań realizowanych przez Fundację przez uczestników/uczestniczki tych działań.
3. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez działalność nieodpłatną pożytku publicznego.

 

§ 15

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
3. Do prowadzenia swych spraw i działalności Fundacja może zatrudniać pracowników.

 

§ 16

Zabrania się:
1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Fundacji, członkowie lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2) Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników
Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
4) Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział IV
Organy Fundacji

 

§ 17

Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji;
2) Rada Fundacji.

 

§ 18

1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczo – kontrolno – nadzorczym o uprawnieniach wynikających z postanowień Statutu.
2. Rada Fundacji może się składać od jednego do pięciu Członków. Fundator może zostać Członkiem Rady Fundacji.
3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator, a w razie jego śmierci lub utraty zdolności  do czynności prawnych, spadkobiercy ustawowi Fundatora.
4. Fundator może odwołać Członka Rady Fundacji w każdym czasie.
5. Członkowie Rady Fundacji są powoływani na pięcioletnią kadencję. Istnieje możliwość ponownego powołania danej osoby do składu Rady Fundacji. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Rady Fundacji nie jest powołany, dotychczasowi Członkowie Rady Fundacji pełnią funkcje do chwili objęcia ich przez nowych Członków Rady Fundacji.
6. Nie wolno łączyć funkcji Członka Rady Fundacji i Członka Zarządu Fundacji. Członkowie Rady Fundacji nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
7. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
8. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje wraz z upływem kadencji z zastrzeżeniem ust. 5 zdanie drugie powyżej, na skutek rezygnacji z pełnienia funkcji, śmierci lub odwołania.

 

§ 19

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1) Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji z uwzględnieniem § 22 ust. 1 Statutu;
2) Dokonywanie zmian w Statucie Fundacji z uwzględnieniem § 27 ust. 1 Statutu;
3) Ustalanie wynagrodzenia dla Członków Zarządu Fundacji i przyznawanie im nagród;
4) Określanie długofalowych kierunków działalności Fundacji;
5) Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;
6) Wspieranie Fundacji od strony promocyjnej;
7) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych;
8) Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
9) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
10) Nadzór nad działalnością Fundacji;
11) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie Członkom Zarządu Fundacji absolutorium z działania.

 

§ 20

1. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz do roku.
2. W przypadku Rady Fundacji wieloosobowej Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. Jednoosobowa Rada Fundacji lub przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.
3. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji lub jednoosobowa Rada Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
4. Posiedzenia Rady Fundacji może zostać zwołane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej poprzez wysłanie zaproszenia, w których zawiadamia się wszystkich Członków Rady Fundacji o planowanym porządku obrad Rady Fundacji. Posiedzenie Rady Fundacji może zwołać również Prezes Zarządu Fundacji oraz Fundator. O zwołaniu posiedzenia Rady Fundacji zawiadamia się Członków Zarządu Fundacji oraz Fundatora.
5. W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu Fundacji oraz Fundator.
6. Z przebiegu posiedzeń Rady Fundacji sporządza się protokół.
7. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – jednoosobowo lub zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
8. Zasady działania Rady Fundacji mogą zostać określone w uchwalonym przez Radę Fundacji i pozytywnie zaopiniowanym przez Fundatora Regulaminie. W razie śmierci Fundatora lub utraty zdolności do czynności prawnych opinię w przedmiocie Regulaminu Rady Fundacji wyrażają spadkobiercy ustawowi Fundatora.

 

§ 21

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1) Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji;

2) Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

§ 22

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej osoby powoływanej, z zastrzeżeniem ust. 2, przez Radę Fundacji na sześcioletnią kadencję po zaopiniowaniu kandydatury i wyrażeniu na nią zgody przez Fundatora. W razie śmierci Fundatora lub utraty zdolności do czynności prawnych opinię i wyrażenie zgody w przedmiocie powołania Członka Zarządu Fundacji wyrażają spadkobiercy ustawowi Fundatora.

2. Pierwszy Zarząd Fundacji powołuje Fundator na sześcioletnią kadencję. Ust. 1 nie stosuje się.
3. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa Zarządu Fundacji.
4. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu Fundacji nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd Fundacji pełni funkcje do chwili objęcia jej przez nowy Zarząd Fundacji.
5. Fundator może zostać Prezesem Zarządu Fundacji.
6. Prezes Zarządu może być zatrudniony w Fundacji oraz może pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji oraz wykonywanych obowiązków. Prezesowi Zarządu przysługują diety delegacji oraz zwrot kosztów podróży i delegacji.
7. W umowie z Członkami Zarządu Fundacji, Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany przez Radę Fundacji.

 

§ 23
1. Prezes Zarządu Fundacji kieruje pracami Zarządu Fundacji.
2. Funkcję Prezesa Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa wraz z upływem kadencji z zastrzeżeniem § 22 ust. 4, na skutek rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Fundacji, śmierci lub odwołania.
4. Prezes Zarządu Fundacji może być odwołany przez Radę Fundacji tylko z ważnych powodów po zaopiniowaniu i wyrażeniu zgody na odwołanie przez Fundatora. W razie śmierci Fundatora lub utraty zdolności do czynności prawnych opinię i wyrażenie zgody w przedmiocie odwołania Prezesa Zarządu Fundacji wyrażają spadkobiercy ustawowi Fundatora.

 

§ 24

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a) Kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz;
b) Uchwalanie krótkookresowych i długookresowych planów działania Fundacji oraz planów  finansowych;
c) Sprawowanie zarządu majątkiem i funduszami Fundacji;
d) Uchwalania budżetu i preliminarza wydatków;
e) Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami o  rachunkowości oraz rocznego sprawozdania z działalności Fundacji;
f) Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji oraz innego wsparcia majątkowego na rzecz Fundacji, dokonanych przez krajowe lub zagraniczne osoby prawne i fizyczne. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z  dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest  oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe;

g) Ustalanie struktury organizacyjnej, zasad wynagradzania pracowników oraz wielkości środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;
h) Uchwalania regulaminów oraz aktów wewnętrznych Fundacji;
i) Tworzenie oraz znoszenie zakładów Fundacji oraz innych jednostek organizacyjnych.

 

§ 25

1. Fundacja reprezentowana jest przez Prezesa Zarządu Fundacji jednoosobowo.
2. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do organizacji i prowadzenia określonych sfer działalności Fundacji lub do dokonywania poszczególnych czynności.

 

§ 26

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Fundator z własnej inicjatywy lub Prezes Zarządu Fundacji z własnej inicjatywy.
3. Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą być zwoływane pisemnie tj. listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub za pomocą elektronicznych środków komunikacji, na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia Zarządu Fundacji.
4. Posiedzenia Zarządu Fundacji prowadzi Prezes Zarządu Fundacji.
5. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego Członków obecnych na posiedzeniu Zarządu Fundacji.
6. Zarząd Fundacji może podejmować uchwały także w formie głosowania pisemnego.
7. Zasady działania Zarządu Fundacji mogą zostać określone w uchwalonym przez Zarząd Fundacji i pozytywnie zaopiniowanym przez Fundatora Regulaminie. W razie śmierci Fundatora lub utraty zdolności do czynności prawnych opinię w przedmiocie Regulaminu Zarządu Fundacji wyrażają spadkobiercy ustawowi Fundatora.
8. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami.

Rozdział V
Zmiana statutu

 

§ 27

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji po zaopiniowaniu propozycji zmian i wyrażeniu na nie zgody oddzielnie przez Zarząd Fundacji oraz oddzielnie przez Fundatora. W razie śmierci Fundatora lub utraty zdolności do czynności prawnych opinię i wyrażenie zgody w przedmiocie zmian w Statucie Fundacji wyrażają spadkobiercy ustawowi Fundatora.
2. Zmiany Statutu mogą dotyczyć celów do realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Rozdział VI

Połączenie z inną fundacją

 

§ 28

1. Fundacja dla efektywnego realizowania swoich celów może połączyć się z inną fundacją.
2. Decyzję o połączeniu Fundacji z inną fundacją podejmuje jednomyślnie Rada Fundacji po zaopiniowaniu i wyrażeniu na nią zgody oddzielnie przez Zarząd Fundacji oraz oddzielnie przez Fundatora. W razie śmierci Fundatora lub utraty zdolności do czynności prawnych opinię i wyrażenie zgody w przedmiocie połączenia Fundacji z inną Fundacją wyrażają spadkobiercy ustawowi Fundatora.

Rozdział VII
Likwidacja Fundacji

 

§ 29

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku zrealizowania jej celów lub wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje jednomyślnie Rada Fundacji po zaopiniowaniu i wyrażeniu zgody oddzielnie przez Zarząd Fundacji oraz oddzielnie przez Fundatora. W razie śmierci Fundatora lub utraty zdolności do czynności prawnych opinię i wyrażenie zgody w przedmiocie likwidacji Fundacji wyrażają spadkobiercy ustawowi Fundatora.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 

§ 30

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

 

§ 31

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.